Bieżące informacje

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku w Zespole Kadr i Szkolenia

Data publikacji 16.10.2020

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku prowadzi rekrutacje do służby w Policji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w naszej formacji mogą złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku pl. Chopina 2.

Poszczególne  etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia nr tel. 47 87 522 35 oraz 47 87 522 38.

Każdy zainteresowany służbą  w Policji musi spełnić następujące wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo,

posiadać nieposzlakowaną opinię,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

 Informujemy, że na stronie internetowej Wyższej szkoły Policji w Szczytnie w zakładce „Dobór do Policji” został umieszczony wykaz aktów prawnych oraz trzony  pytań dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby Policji -  https://www.wspol.edu.pl/g/

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

podinspektor Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony
Polska Policja