Bieżące informacje

Możesz wstąpić w szeregi policjantów powiatu kłodzkiego

Data publikacji 23.02.2021

Przypominamy, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą mogą osobiście złożyć dokumenty do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku.

Przypominamy, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą w Policji mogą  złożyć osobiście dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo,
posiadać nieposzlakowaną opinię,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:

pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,
książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.


Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl 

Więcej informacji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku numer telefonu 47 87 52 235.

 

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

podinspektor Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony
Polska Policja