Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Data publikacji 11.09.2020

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U.. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8.1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

 

W województwie dolnośląskim uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

 1. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15.45 do 16.30.
 2. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub jego zastępca oraz funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze od 9.00 do 15.00.
 3. Komendanci miejscy / powiatowi Policji województwa dolnośląskiego w zakresie skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych.

 

Komendant Powiatowy  Policji w Kłodzku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy wtorek w godzinach 15.30-17.00 w budynku Komendy pl. Chopina nr 2 w Kłodzku.

 

Informujemy, iż skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku można nadal składać :

 • telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):
  pod numerem: 47 87 523 11 – sekretariat Komendanta   Powiatowego Policji w Kłodzku,
  pod numerem: 47 87 522 15,  47 87 522 16 – Zespół Kontroli KPP w Kłodzku,
 • faxem – numer: 47 875 22 11,
 • pocztą internetową na adres: skargi@klodzko.wr.policja.gov.pl
 • zwykłą pocztą na adres:
  Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
  pl. Chopina 2
  57-300 Kłodzko

 

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu można złożyć:

 • Osobiście lub pisemnie pod adresem:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-950 Wrocław
 • telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):
  pod numerem: 47 87 133 89 - sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
  pod numerem: 47 87 134 45  - sekretariat Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 • faxem – numer: 47 87 145 81
 • pocztą internetową na adres e-mailowy : skargi@wr.policja.gov.pl

 

W komendach miejskich / powiatowych Policji województwa dolnośląskiego interesantów przyjmują komendanci miejscy / powiatowi Policji lub ich zastępcy oraz funkcjonariusze tych jednostek odpowiedzialni za realizację zagadnień skargowych w każdy roboczy dzień od godziny 09.00 do 15.00 oraz w wyznaczonym dniu tygodnia. W jednostkach tych procedura złożenia skarg i wniosków jest analogiczna jak w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a dane adresowe i kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji.

 

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

 

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

 

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław

 


Kierownicy Rewirów i Posterunków Policji Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku przyjmują w każdy poniedziałek w godz. 10.00 -  14.00 na terenie rewirów i posterunków Policji.

Powrót na górę strony