Służba w Policji

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o przyjęciach do służby w Policji 2021 rok - byli funkcjonariusze

Data publikacji 21.12.2020

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 PKT 3 USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1990 R. O POLICJI W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu,    w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

23 lutego 2021 roku
20 kwietnia 2021 roku
13 lipca 2021 roku
15 września 2021 roku
3 listopada 2021 roku
30 grudnia 2021 roku

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
korzystający z pełni praw publicznych;
posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ulicy Podwale 31/33, w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ulicy Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

podanie o przyjęcie do służby w Policji;
wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji  (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny;
wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
prawo jazdy (każdej kategorii);
uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2;
uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
pod numerem telefonu: 47 871 40 44;
wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2020 roku poz. 360 ze zmianami) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do  łużby w Policji (Dz. U. z 2012 roku poz. 432 ze zmianami).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Żródło-KWP Wrocław

 

 

Powrót na górę strony