Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności

Data publikacji 12.10.2020

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.24

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • >pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono: 2020-09-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami odpowiedzialnymi są podinsp. Wioletta Martuszewska i Marian Misiaszek

adres poczty elektronicznej: dyzurny@klodzko.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 87 522 22 lub 47 87 522 21.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na Placu Chopina 2 w Kłodzku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.
W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującymi się w głównym wejściu do budynku.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Powrót na górę strony