Przemoc domowa - Porady - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Przemoc domowa

Data publikacji 31.12.2020

Dotyka Cię przemoc w rodzinie? Jesteś świadkiem takiej przemocy? Zgłoś to!

Podejmowanie interwencji w rodzinie, w której dochodzi do przejawów przemocy, określane jest mianem procedury „Niebieskie Karty”.

Kogo należy poinformować o przemocy w rodzinie?

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotowej procedury są przedstawiciele:

Policji,
Pomocy społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Oświaty,
Służby zdrowia.

Co to jest przemoc w rodzinie?
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób członów rodziny (definicja poniżej), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?

Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkiem rodziny jest osoba najbliższa w rozumieniu artykułu 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dziennik Ustaw Numer 88, pozozycja 553, z późniejszymi zmianami), a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca.
Artykuł 115 §11 Kodeksu karnego brzmi: osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

Policjant (lub przedstawiciel jednego z ww. podmiotów) podejmuje czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”, jeżeli podczas wykonywania obowiązków służbowych uzyskał informację o przejawach przemocy w rodzinie bądź ma uzasadnione podejrzenie jej występowania.
Policjant przeprowadzający interwencję domową wobec przemocy w rodzinie, ujawniający tą przemoc podczas wykonywania innych obowiązków służbowych każdorazowo sporządza formularz „Niebieska Karta - A” Wtedy też następuje wszczęcie procedury "Niebieskie Karty".
Po wypełnieniu formularza "Niebieska Karta" – A osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B” (Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie).
Podmiot sporządzający formularz "Niebieska Karta" – A ma obowiązek przekazania go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
Policji;
oświaty;
ochrony zdrowia.
organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą również kuratorzy sądowi oraz prokuratorzy, a także
przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do pracy z konkretnymi rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” zostaje powołana grupa robocza.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
Policji;
oświaty;
ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, jak również przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na spotkania grup roboczych są zapraszane ofiary przemocy w rodzinie oraz sprawcy przemocy – ale ODDZIELNIE.

Należy pamiętać, że:
- wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- w celu udokumentowania obrażeń fizycznych osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie należy się BEZPŁATNE zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń.

Najważniejsze podstawy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
- Wytyczne numer 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty".
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 roku w sprawie zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.- Zródło KWP Wrocław.

 

W powiecie kłodzkim koordynatorem procedury Niebieskiej Karty jest nadkomisarz Dorota Jaworska  z Wydziału Prewencji  Komendy Powiatowej policji w Kłodzku , nr tel47 87 52 301.

WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO:

KŁODZKO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku  numer teelefonu 74 8654300,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku  numer teelefonu 74 3067200,

Polski Komitet Pomocy Społecznej, numer  telefonu 74 867 22 94.

NOWA RUDA:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie –
ulica Kolejowa 18, numer  telefonu 74 872 10 56.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ulica Kłodzka 27, numer  telefonu 74 872 45 72.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie – siedziba w
Ścinawce Średniej, ulica Mickiewicza 16, numer telefonu 74 871 53 82.

LĄDEK ZDRÓJ:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju, ulica Lipowa 1 , numer  telefonu.748147105.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl, ulica Zielona 5 , numer telefonu 748141424

BYSTRZYCA KŁODZKA:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica 1 MAJA 1

numer  telefonu 74 8 110266.

MIĘDZYLESIE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ulica Sobieskiego 4

numer telefonu  748 126638.

POLANICA-ZDRÓJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej ulica Szpitalna 1,
numer telefonu. 74 8683 37. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju ulica Dąbrowskiego 3,
numer telefonu 74 8681 802.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach – Zdroju ulica Krótka 2,
numer telefonu 74 8660 630.

KUDOWA-ZDRÓJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie - Zdroju ulica Zdrojowa 27,
numer telefonu 74 8662227.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim
ulica Nad Potokiem 4,
numer  telefonu 74 8698844.

 

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

podinspektor Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony