Kadry - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Kadry

Data publikacji 11.09.2020

 

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

pl. Chopina 2
57-300 Kłodzko

tel. 47 87 522 35
mail: iwona.rosol@klodzko.wr.policja.gov.pl

 

Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

tel.  47 87 132 99
fax. 47 87 136 18
mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl

 

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu i realizuje zadania określone w §6 ust.2 pkt 3 lit. c oraz §26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 roku ze zm., a w szczególności:

 

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

 1. Wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej komendanta;
 2. Sporządzanie projektów decyzji komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych w postępowaniu odwoławczym;
 3. Prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów oraz pracowników komórek organizacyjnych komendy oraz jednostek Policji;
 4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy pracowników Policji” w komórkach organizacyjnych komendy oraz jednostkach Policji;
 5. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest komendant oraz postępowań odwoławczych, a także nadzór nad postępowaniami prowadzonymi w jednostkach Policji;
 6. Planowanie i wykonywanie zadań mobilizacyjno-obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie jak również nadzorowanie jednostek Policji w tym zakresie;
 7. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 8. Prowadzenie zbiorów etatu komendy oraz jednostek Policji;
 9. Opracowywanie projektu regulaminu komendy i opiniowanie projektów regulaminów jednostek Policji;
 10. Prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w komendzie;
 11. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji oraz realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników komendy;
 12. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników komendy oraz jednostek Policji;
 13. Organizacja naboru oraz kierowanie policjantów komendy i jednostek Policji na szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie oraz na egzamin oficerski;
 14. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów komendy;
 15. Sprawowanie nadzoru nad realizacja lokalnego doskonalenia zawodowego w jednostkach Policji;
 16. Realizowanie zadań związanych z typowaniem i delegowaniem kandydatów na obserwatorów policyjnych w misjach pokojowych.

 

A ponadto:

 1. Wydział Kadr i Szkolenia koordynuje i nadzoruje działania komórek kadrowych we wszystkich jednostkach Policji dolnośląskiej.
 2. Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych, w ramach zakresu działań realizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.
Powrót na górę strony